مبانی آنالیز عددی (یکشنبه 7:30)

2661144408 :کد درس

ریاضی 2 (یکشنبه 10:50)

1398167393 :کد درس

رياضي‌ مهندسي‌ (دوشنبه 7:30)

1401129896 :کد درس

معادلات دیفرانسیل (دوشنبه 9:55)

1398150350 :کد درس

محاسبات ‌عددي (دوشنبه - 13:00)

1308147380 :کد درس

معادلات دیفرانسیل (سه شنبه 7:30)

128515035072 :کد درس

معادلات دیفرانسیل (سه شنبه 10:00)

128515035073 :کد درس