مبانی آنالیز عددی (یکشنبه 7:30)

2661144408 :کد درس

ریاضی 2 (دوشنبه 10:00)

1398167393 :کد درس

رياضي‌ 2 (دوشنبه 7:30)

1401129896 :کد درس

معادلات دیفرانسیل (سه شنبه 7:30)

128515035072 :کد درس

معادلات دیفرانسیل (سه شنبه 10:00)

128515035073 :کد درس