آناليزعددي (شنبه - 7:30)

2661108718 :کد درس

رياضي 2 (شنبه - 10:50)

1398167393 :کد درس

معادلات‌ ديفرانسيل‌ (يكشنبه - 7:30)

1398150350 :کد درس

رياضي‌ مهندسي‌ (يكشنبه - 9:55)

1398129689 :کد درس

محاسبات ‌عددي (يكشنبه - 13:30)

1308147380 :کد درس

معادلات‌ ديفرانسيل‌ (چهارشنبه - 7:30)

12851503502 :کد درس

معادلات‌ ديفرانسيل(چهارشنبه - 10:00)

12851503503 :کد درس